onsdag 25 januari 2012

Felaktig slutsats av SVT

Igår sände SVT Aktuellt ett inslag där de deklarerade att barn som inte går i förskola riskerar en sämre språkutveckling. Studien de refererar till har tittat på en rad olika faktorers samband med läsförmåga, bland annat förskolevistelse, socioekonomisk status, kön och invandrarbakgrund. När man sedan i SVT presenterar sambanden gällande förskola och läsförmåga drar man slutsatsen att det ena leder till det andra. Detta är en logisk tankevurpa, som helt motsägs av de Finska barnens läsförmåga. I Sverige har 17 procent av barnen brister i läsförmågan, i Finland endast åtta procent. I Sverige vistas nästintill 100 procent av barn 1-5 år i förskola, i Finland endast 50 procent. I Sverige har läsförmågan även dalat i takt med att förskolan har expanderat. Något stämmer inte men SVT tar inte någon notis om detta.

De
"glömmer" också att redovisa att man i studien inte har kontrollerat för socioekonomisk status eller invandrarbakgrund. Alltså hamnar tex ett invandrarbarn med outbildade föräldrar som kommit till Sverige som 12-åring i gruppen som inte gått i förskola. En seriös studie om förskolans effekter ska alltid kontrollera för socioekonomisk status eftersom det är detta som har absolut störst påverkan på barns akademiska prestationer. De med högre socioekonomisk status tenderar även att i högre utsträckning ha sina barn i förskolan. Att dra sådana paralleller som SVT gör av sambandet mellan förskola och läsförmåga är totalt ovetenskapligt. Det är som att säga att man löper större risk att drunkna om man äter glass eftersom drunkningsolyckorna statistiskt sett ökar när glassförsäljningen går upp.

Vetenskaplig metod lektion 1: Ett samband säger inget om orsak-verkan."

Carolin Elfors, styrelseledamot Haro